INTERESANTE PARA CONOCER DEFINITIVAMENTE EL ABLATIVO ABSOLUTO


O ABLATIVO ABSOLUTO
O ablativo en latín está presente na maior parte dos complementos circunstanciais. Moitos deste complementos forman as veces verdadeiras proposicións autónomas:
Andromacha Hectore mortuo torquet

E poden ser traducidas en galego por una proposición subordinada de tempo ou de causa
Andrómaca, una vez morto Hector, queda presa da dor ou Andrómaca porque Hector está morto queda presa da dor
Denomínase ablativo absoluto a frase normalmente composta por un participio de presente ou pasado en ablativo concordando cun nome tamén en ablativo:
Graeci uictores Andromacha tremente gaudent.
Principes, propter incredibilem puellae speciem, contempta morte, properabant.
Se ben esta construcción participial é moi frecuente en latín, conduce en galego a unha tradución literal pesada que compre evitar adaptando esta forma específicamente latina por unha forma galega máis elegante:
coruus lato ore emisit caseum,
O corvo, despois de abrir o pico, soltou o queixo.
Nun ablativo absoluto o participio de presente non ten valor temporal e pode atoparse nunha frase en pasado: indica só simultaneidade entre as dúas acións aínda que o participio de pasado expresa anterioridade.
hoc facere Iason potuit, erepto patre
patria
atque regno sedibus solam exteris
deserere durus